Úvodní strana » Projekt č.I HIPOTERA-centrum

Hipotera - centrum

Jak jsem již v úvodu na deskách zmínila, na počátku byl splněný sen. Radost,
kterou mi splněný sen přinesl, mi vnukla myšlenku, pokusit se splnit sny i ostatním.
Dětem i dospělým. Na počátku byla skupina osob, kteří měli chuť investovat
svůj volný čas a peníze a myšlenku převézt do reality – tak vznikl náš první projekt:
Hipotera - centrum

Základní cíle:

  1. Dodržení legislativy
  2. Nabídka kvalitních služeb v oboru hiporehabilitace v místě pobytu klienta
  3. Vhodné prostředí pro terapii
  4. Zázemí pro klienty
  5. Nabídka terapie s využitím koní

 

1/ Legislativa

– Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
ve znění zákona č. 167/2012, nálezu Ústavního soudu č. 437/2012 Sb. a zákona
č. 66/2013. Prováděcí vyhláška č. 55/2011 MZ.

Hipoterapii můžou poskytovat specialisté, kteří mají předepsané odborné vzdělání .
Odborný terapeut musí mít absolvovaný kurz z hipoterapie.
§ 126 Odborný fyzioterapeut po získání způsobilosti vykonává činnost podle §25,
poskytuje a organizuje fyzioterapeutickou péči v rámci specializace za použití metodiky,
na kterou byl v rámci specializačního vzdělávání zaměřen. Fyzioterapeut je jediný odborník,
který smí provádět z legislativního hlediska hipoterapii.
§ 6 Ergoterapeut vykonává činnost podle § 3 odst. 1 v oboru ergoterapie a provádí
bez odborného dohledu na základě indikace lékaře v souladu s diagnózou a doporučeným
postupem lékaře a na základě vlastních vyšetření optimální varianty a kombinace ergoterapeutických
postupů, tak aby bylo dosaženo cíle požadovaného lékařem.
§23 Psycholog ve zdravotnictví vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1.
§ 122 a §123 upřesňuje, co může provádět klinický psycholog se specializovanou způsobilostí
pro dospělé a pro děti.

2/ Kvalitní a odborné služby

Stavebním kamenem pro poskytování služeb je odborný tým ve složení:
Lékař – ortoped,rehabilitační lékař, psycholog, neurolog. Provádí pravidelné kontroly,
definuje dlouhodobé a krátkodobé cíle klienta.
Odborný fyzioterapeut – odpovídá za průběh celé terapie,provádí vstupní vyšetření,
po konzultaci s lékařem zodpovídá za výběr vhodných technik pro klienta .
Asistent fyzioterapeuta – řídí se pokyny fyzioterapeuta a zodpovídá za bezpečnost
klientů.Spolupracuje s ostatními členy týmu a zajišťuje veškeré potřeby klienta.
Vodič koně – vede koně během terapie dle pokynů terapeuta.
Cvičitel jezdectví pro hipoterapii – odpovídá za svěřené koně, jejich zdravotní a psychický
stav. Je odpovědný za výběr koně a připravuje týdenní tréninkový rozvrh koně.Udržuje
koně v kondici a odpovídá za kontrolu koní po lekci. Spolupracuje s vodiči koní.
Fyzioterapeut koní – odpovídá za zdravotní stav koní v oboru fyzioterapie. Provádí
terapii koní.
Kůň pro terapii – speciálně vybraný kůň, který je vycvičen pro práci s klienty.Všichni členové našeho týmu úspěšně absolvovali odborný kurz v oboru hipoterapie.
Po odborné stránce v oblasti hipoterapie intenzivně spolupracujeme s Centrem hiporehabilitace
Mirákl, o.p.s., která se věnuje i výzkumné činnosti a propagaci oboru hiporehabilitace.
Spolupracuje s výzkumnou sekcí biomechanického oddělení FTVS UK a snaží
se objektivizovat výsledky hipoterapie pomocí terénního EMG. Centrum Mirákl, o.p.s je
také členem Klinické zájmové skupiny Hipoterapie, jejíž cílem je uznat hipoterapii jako léčebnou
metodu a zařadit jí do sazebníků zdravotních pojišťoven.

V neposlední řadě jsou bezpodmínečnou součástí kvalitní odborně zhotovené
terapeutické pomůcky pro klienty a speciální pomůcky a postroje pro koně.

3/ Vhodné prostředí pro terapii

Poloha našeho centra nabízí výbornou dopravní dostupnost. K terapii využíváme
přírodního prostředí klidové zóny v obvodu Prahy 22, která nabízí různorodost terénů
a zároveň poskytuje oblast bez pohybu automobilů.
Přesto bychom rádi vybudovali „speciální terapeutickou trať„ s využitím výhradně
pro hipoterapii.
Tato trať bude nabízet především rovné linie nezbytné pro správnou aplikaci
terapie
přes hřbet koně a rozmanitý výběr terénů dle náročnosti terapie. Zároveň
tato trať bude oddělena od ostatních návštěvníků a tím dosáhneme maximální bezpečnosti
pro naše klienty a dále budeme moci nabídnout tolik chybějící intimitu při
terapii
. Součástí terapeutické tratě bude i odpočinková zóna pro doprovod klientů.
Neopomeneme ani terapeutické vybavení jako je rampa pro fyzicky postižené klienty,
která umožní bezpečný přístup a nasednutí na koně.
Při nepřízni počasí je nutné klientům nabídnout vhodné prostory, aby v období
zimních měsíců nebylo nutné terapii přerušit. V současné době máme k dispozici
krytou halu, ve které jsme na vlastní náklady vyměnili stávající písek za písek bezprašný.
Tato hala je před stavebními úpravami, které bychom chtěli v průběhu 12 měsíců realizovat.
Vzhledem k tomu, že tato hala bude do budoucna nedostačující, pracujeme
na vybudování nové haly v blízkosti terapeutické tratě, která nám nabídne v případě
náhle změny počasí terapii řádně dokončit.

4/ Zázemí pro klienty

Součástí stájí jsou bytové prostory, které budeme po plánované, rozsáhlé a časově
náročné rekonstrukci využívat pro potřeby našich klientů. V nových prostorách
naleznete čekárnu pro klienty a jejich doprovod, vyšetřovnu s tělocvičnou, šatnu
s kuchyňkou a bezbariérovým sociálním zařízením.
Tyto prostory umožní klientům
odborné vyšetření a aplikaci terapie v jednom místě a tím zjednoduší tolik náročnou
dopravu mezi jednotlivými odborníky.

5/ Terapie s využitím koní v místě klienta

Jedním z dalších našich cílů je poskytnout klientům s fyzickým postižením
terapii v jejich působišti.
Budeme nabízet terapii klientům, kteří se nemohou
dopravit do našeho centra. V praxi to pro nás znamená pořídit přepravník pro
2 koně a tyto klienty navštívit s našimi koňmi a celým týmem.
Tato terapie je především určená pro klienty žijících dlouhodobě v domovech
pro seniory
, kterým tato terapie umožní zlepšení fyzického a psychického stavu
a také zvýší kvalitu života. V České republice se jedná o první projekt tohoto zaměření.