Úvodní strana » O sdružení » Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení

Název a sídlo

Název občanského sdružení: Podkova bezpečí

Sídlo sdružení: Za Statky 55, Praha 10 – Lipany

IČO: 024 860 83
Registrace u MV pod č.j.: VS/1-1/95722/13-R

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, právnických a fyzických osob, které spojuje zájem o jezdecký sport, chov a kvalitu života koní s využití těchto atributů pro aktivity v oblasti práce s postiženými dětmi zejména v oblasti hipoterapie.

Základní cíle sdružení

 • Podpora jezdeckého sportu
 • Zlepšování kvality života koní
 • Podpora chovu koní
 • Zlepšení prostředí s důrazem na bezpečnost osob, především dětí při jezdeckém sportu
 • Zahájení činnosti v oblasti hipoterapie pro děti a dospělé
 • Spolupráce s nadacemi: Kapka naděje, Konto bariéry 77, Paraple, Světluška – animalterapie
 • Spolupráce s městem Uhříněves – Praha 22 se zaměřením pro využití volného času dětí
 • Akce pro děti dle „Kalendáře akcí“ pro aktuální rok
 • Letní dětské příměstské tábory

Formy činnosti sdružení

Formami činnosti sdružení jsou zejména : Volnočasové aktivity dětí – se zaměřením na jezdecký sport (parkur, dresura)

 • Výuka dětí v jezdeckém sportu pod vedením zkušených licencovaných trenérů
 • Akce pro děti a rodiče „Kalendář akcí“ – tyto akce jsou společné pro zdravé děti a děti s handicapem.
 • Hipoterapie
 • Animalterapie
 • Komunikace se zvířaty
 • Letní dětské příměstské tábory

I. Členství ve sdružení

 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení
 3. O přijetí člena rozhodují členové na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou hlasů.
 4. Sdružení vede evidenci členů
 5. Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani právy vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.
  .
 6. Člen sdružení má právo:
  • rozhodovat o investicích hlasováním
  • vznášet podněty a návrhy k činnosti sdružení
  • nahlížet do veškerých materiálů činnosti sdružení (faktury, výběrová řízení,smlouvy, objednávky,….)
  • účastnit se valné hromady
  • hlasovat a volit orgány sdružení na 1 hlasovací bod
  • počet hlasovacích bodů člena-právnické osoby určuje valná hromada případně výkonná rada
  • počet hlasovacích bodů člena-fyzické osoby, která významně finančně přispěla částkou maximálně 10.000,- Kč je stanoven na 10 hlasovacích bodů, tj. 1.000,- =1 hlasovací bod
  • být volen do sdružení
  • vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů
  • být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích z členství ve sdružení
   .
 7. Člen sdružení má povinnost:
  • hradit členský příspěvek ve stanovené výši a včas v určený den splatnosti
  • výši členského příspěvku stanovuje valná hromada hlasováním
  • členský příspěvek je splatný ke každému 15. dni v měsíci na aktuální měsíc a to na účet sdružení převodem nebo v hotovosti do pokladny sdružení
  • člen, který je valnou hromadou osvobozen od úhrady pravidelného měsíčního členského příspěvku, je povinen odpracovat 3 brigádnické hodiny měsíčně, tj.
  • 36 brigádnických hodin ročně
  • účastnit se pořádaných akcí a odpracovat brigádnické hodiny dle náročnosti akce
  • dodržovat stanovy
  • plnit usnesení valné hromady, výkonné rady a jejich operativních rozhodnutí
  • ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů sdružení vzniklých v běžném roce
  • aktivně hájit zájmy sdružení
  • dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se stanovami a zájmy sdružení
   .
 8. Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení:
  • písemná důtka
  • finanční pokuta ve výši maximálně 500,- za neodpracování brigádnických hodin bez řádné omluvy spojených s činností sdružení
  • podání návrhu na vyloučení člena na valné hromadě za hrubé porušení stanov a poškození dobrého jména sdružení
  • podání trestního oznámení za zneužití finančních prostředků sdružení a za veřejné poškození jména sdružení
   .
 9. Členství ve sdružení zaniká:
  • vystoupením člena
  • vyloučením člena
  • úmrtím člena
  • zánikem člena – právnické osoby

II. Organizační uspořádání (orgány sdružení)

 1. Orgány sdružení jsou:
  • Valná hromada
  • Výkonná rada
  • Předseda
   .
 2. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně 1x x ročně předseda sdružení, nebo požádá-li o ní nejméně 40% členů či výkonná rada a to nejpozději do 30 dnů od požádání.
  Rozhodnutí valné hromady se přijímá hlasováním. Rozhodnutí je přijato , pokud je pro návrh nadpoloviční většina hlasovacích bodu, vydefinovaných v odstavci „Člen sdružení má právo“. Valná hromada je usnášení schopná, jsou-li přítomni členové s nadpoloviční většinou hlasovacích bodů. Program jednání musí být součástí pozvánky a jednání řídí obvykle předseda. Zápis z jednání podepisuje předseda a dva členové výkonné rady a zasílá se všem členům společnosti.
  .
 3. Pravomoci valné hromady
  • Rozhoduje o členství ve sdružení
  • Volí výkonnou radu, předsedu a místopředsedu hlasováním, volební období je 2 roky
  • Schvaluje výroční zprávy a hospodaření sdružení
  • Doplňuje a mění stanovy společnosti
  • Stanovuje členské příspěvky
   .
 4. Výkonná rada řídí společnost mezi jednáními valné hromady.
  Výkonnou radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.
  Výkonnou radu je též možno svolat na požádání kteréhokoliv člena.
  Předseda nebo místopředseda pořizuje z jednání zápis.
  Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě, na základě návrhu některého ze členů.
  Rada má nejméně 5 členů.
  .
 5. Výkonná rada:
  • Rozhoduje o všech záležitostech sdružení, pokud nejsou v kompetenci valné hromady
  • Svolává valnou hromadu
  • Připravuje jednání valné hromady a návrhy k činnosti sdružení
  • Kontroluje činnost předsedy sdružení a případných dalších pracovníků
  • Volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
  • Předseda a místopředseda zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem samostatně, tedy předseda i místopředseda jsou oprávněni jednat za sdružení každý zvlášť
  • Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů
  • Jestliže se přes opakované nejméně dvojí/trojí svolání v průběhu 2 měsíců nesejde usnášení schopná valná hromada, přebírá její pravomoci výkonná rada
   .
 6. Předseda sdružení:
  • Předseda naplňuje rozhodnutí rady a je oprávněn jednat jménem právnické osoby ve všech věcech
  • Předsedu volí rada sdružení
  • Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady
  • Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení

III. Hospodaření společnosti

 1. Majetek organizace vzniká z příspěvků, grantů, dotací a darů
  • bankovní účet: ve prospěch občanského sdružení bude založen účet u bankovního ústavu, kde budou evidovány finanční operace (platby,příjmy). Výpisy z účtu budou v měsíční periodě a evidovány v účetnictví.
  • hotovostní pokladna: pro platby do 1.000,- Kč může být použita hotovostní pokladna. Platby nad 1.000,- Kč budou prováděny bezhotovostní formou. Disponibilní oprávnění k hotovostní pokladně má pouze oprávněná osoba zvolená valnou hromadou hlasováním k vedení účetnictví
  • evidence členských příspěvků: příspěvky budou poukazovány na účet sdružení v bankovním ústavu a evidovány pod variabilním symbolem, který je osobním číslem člena sdružení
  • způsob užití příjmů:
  • příjmy budou užívány pouze ve prospěch občanského sdružení a to na: pokrytí nákladů sdružení vzniklých během kalendářního roku – výdaje spojené s provozem sdružení, zakoupení pomůcek pro děti, nákup dárků a výher pro děti, mzdy kvalifikovaných trenérů, na úhradu nákladů spojených s organizací pořádaných akcí, úhradu nákladů spojených se zlepšením prostředí s ohledem na bezpečnost při provozování jezdeckého sportu
  • finanční prostředky nebudou používány na soukromé aktivity členů sdružení, jako je např. startovné,úhrada cestovních nákladů atd..
  • kontrola hospodaření a vedení účetnictví: účetnictví vede odpovědná osoba s kvalifikací pro výkon účetnictví a kontrolu hospodaření provádí kontrolní orgán, který je volen hlasováním valné hromady, kontrola hospodaření bude prováděna 2x ročně
  • finanční prostředky – zánik sdružení: finanční prostředky v případě zániku sdružení budou darovány (převedeny) na účet neziskové organizace, která svou povahou naplňuje cíle občanského sdružení Podkova bezpečí
   .
 2. Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada a prostředky jsou používány zejména na krytí:
  • Automatické zavlažování jízdárny
  • Oprava venkovních přístřešků v ohradách
  • Oplocení jízdárny
  • Oprava zimní haly
  • Přestavba stávající budovy (ustájení býků) na vytvoření 6 stání pro koně, kteří trpí dýchacími problémy a nemohou ze zdravotních důvodů stát na standardní slámové podestýlce, 1 stání pro březí klisny a 1 stání pro nemocné nebo zraněné koně s příslušenstvím, vyšetřovnu pro koně, sprcha pro koně
  • Výstavba kryté kruhovky
  • Výstavba drezurního obdelníku s vybavením
  • Změna vchodu do stávající zimní haly
  • Další investice spojené s činností jezdeckého sportu
   .
 3. Založení tzv. zdravotního fondu pro koně členů sdružení, koně JK VÚŽV a koně využívané pro činnost občanského sdružení, případně na pomoc ohrožených koní
  • Finance z tohoto fondu budou využity na pomoc koní se zraněním, náhlým onemocněním nebo na záchranu koní týraných tak, aby se zabránilo jejich humánnímu utracení nebo prodeji<
  • Z fondu je možné čerpat také bezúročné půjčky na zdravotní péči koní
  • O užití prostředků z fondu a o bezúročných půjčkách vždy rozhoduje valná hromada hlasováním
  • Členství ve sdružení, hrazení členských příspěvků a ani mimořádné finanční příspěvky do sdružení nejsou nárokem na čerpání financí z fondu
   .
 4. Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě zúčtování hospodářského roku a následně výkonná rada předkládá valné hromadě sdružení.
 5. V případě zániku občanského sdružení budou veškeré prostředky či zůstatková hodnota(majetek společnosti) převedeny na občanské sdružení či nadační fond, který má cíle totožné s občanským sdružením Podkova bezpečí

IV. Zánik sdružení

Sdružení zaniká:

 1. Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady
 2. Rozhodnutím Ministerstva vnitra
 3. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání. Viz bod III./ 4

V. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze dvoutřetinovým počtem hlasovacích bodů účastníků valné hromady
 2. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení
 3. Sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi

 

Za přípravný výbor zpracovala:

Tamelová Magdaléna
zmocněnec přípravného výboru
Tel: 603 18 57 11

V Netlukách, dne:
15.12.2013